Tel. +420 607 525  519

Historie

   Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice byl založen v roce 1895. U jeho zrodu stáli občané František Picek, Adolf Vápeník, Josef Beran, Otakar Dlouhý a Josef Valta, kteří na den 2. Února 1895 svolali veřejnou schůzi, která měla za úkol založit dobrovolný hasičský sbor v obci. První valná hromada se konala dne 9. Června 1895, na níž byly provedeny volby výboru, schváleny Stanovy sboru, vyzbrojení a vystrojení sboru. Prvním starostou sboru byl zvolen pan Adolf Vápeník. Nutno podotknout, že členská základna byla pouze mužskou záležitostí a v té době čítala 63 členů. Ve vedení sboru se od jeho založení vystřídalo mnoho významných funkcionářů, kteří obětovali velký čas svého života této záslužné práci. Za zmínku stojí, že se od založení sboru do současnosti vystřídalo v jeho vedení 9 starostů (předsedů) a 11 velitelů sboru.

 sbor2 sbor3 sbor4 stříkačka 200 barva                                                     

  Historicky první  výstroj, výzbroj a také i ruční čtyřkolová stříkačka, byly do sboru zakoupeny 27. Června 1895 od firmy R.A.Smekal Praha Smíchov. Stříkačka byla dne 20.října 1895 slavnostně vysvěcena, současně s otevřením nové školní budovy v obci. Tuto ruční stříkačku nahradila v roce 1908 stříkačka parní, která ve sboru sloužila do roku 1924, kdy byla nahrazena starší ruční čtyřkolovou stříkačkou. První motorová stříkačka byla pořízena 23. května 1942 a byl to model Mars – Smekal 45, který je v držení sboru dodnes. V roce 1946 byl zakoupen první vůz a to  značky Walter-Princ 3, který byl předělán pro potřeby hasičské služby. Pro tyto potřeby sloužil do šedesátých let, kdy byl nahrazen vozy Praga RN. V této době byly sboru dodány také modernější přenosné stříkačky PS-8 a PPS-12, které jsou ve výzbroji sboru dodnes. Aktivně je však využíván už jen typ PPS-12. V roce 1984 byla získána od hasičského útvaru hl. města Prahy vyřazená automobilová cisterna Š 706 RTHP (trambus). Po její rekonstrukci byla dána do výjezdu a spolehlivě sloužila do roku 2007, kdy byla nahrazena současnou cisternou CAS 25K LIAZ. Druhým a dosud sloužícím vozidlem ve výjezdu je dopravní automobil DA – 12 AVIA , který byl převeden v roce 1990 z PÚ Stará Boleslav. Trojici současných vozidel doplňuje Ford Transit zakoupený v roce 2014. Tatra 200 barva

  Hlavní činností sboru od samého vzniku do současnosti, je pomáhat občanům v nouzi před požáry a jinými živelnými pohromami. Činnost sboru však nebyla velmi bohatá jen v oblasti hasičské, ale i kulturně společenské. Příchodem žen do sboru se rozvinula činnost samaritánská, kulturně společenská a výchovná. Hasičský sbor byl a do současnosti je nositelem a pořadatelem kulturní činnosti v obci,  jako je  pořádání tradičních plesů, zábav, oslav, výročí sboru a dalších. V minulosti se mohl sbor pochlubit i činností herecko-ochotnickou. Mimo to, byla a je posláním sboru též výchova mladé generace, která má pro budoucnost dobrovolných hasičů velký význam. Jejich úkolem je totiž navázat a pokračovat ve velice bohaté, pestré a dlouholeté tradici, za což  bylo sboru v roce 2005 při oslavách 110. Výročí jeho založení předáno nejvyšší ocenění   SH ČMS, Čestný prapor SH ČMS. Sbor i nadále pokračoval a pokračuje ve své činnosti, kterou neustále rozvíjí a posiluje, což ukázal v rámci oslav  120. let svého založení konané v roce 2015, kdy obdržel z rukou starosty SH ČMS pana Karla Richtera Čestnou stuhu k Čestnému praporu SH ČMS.